Home > GSOC2015, kivy, python > N$ recognizer kivy implementation

N$ recognizer kivy implementation

Categories: GSOC2015, kivy, python Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.